Uredba Vlade RH: povećanje dobne granice za prestanak djelatne vojne službe 

Nove obavijesti Vijesti

Na današnjoj sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojen je prijedlog uredbe o izmjeni Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske kojima se vojnicima i mornarima povećava dobna granica za prestanak djelatne vojne službe kako bi im se omogućio odlazak iz vojnog sustava uz ostvarivanje prava na mirovinu.

Po dosadašnjem Zakonu o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, vojnici i mornari po sili zakona moraju s 45 godina života napustiti djelatnu vojnu službu, čime dio njih ne može ostvariti pravo na mirovinu po propisima za djelatne vojne osobe.

Kako stoji u obrazloženju prijedloga ; Sustavno se radi na poboljšanju standarda i uvjeta života i rada vojnika, dočasnika i časnika, državnih službenika i namještenika – pripadnika Hrvatske vojske.

S obzirom na to da bi određenom broju vojnika koji su primljeni na temelju ugovora o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme prema Zakonu o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13., 75/15., 50/16., 30/18. i 125/19.) prestala djelatna vojna služba s navršenih 45 godina života s danom 31. prosinca 2023. te tako ne bi ostvarili pravo na mirovinu predlaže se podizanje dobne granice i ostanak u djelatnoj vojnoj službi do navršenih 50 godine života vojnicima/mornarima kako bi se toj kategoriji vojnog osoblja omogućio odlazak iz vojnog sustava uz mogućnost ostvarivanja prava na mirovinu te im se na taj način omogućila i tranzicija i prilagodba na život u civilnoj zajednici.

TEKST ODREDBE VAŽEĆEG ZAKONA KOJA SE MIJENJA

Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske

(„Narodne novine“, br. 73/13., 75/15., 50/16., 30/18. i 125/19.)

Članak 205.

(1) Djelatnoj vojnoj osobi služba prestaje po sili zakona:

1. smrću, proglašenjem nestale osobe umrlom, odnosno utvrđenjem činjenice smrti

2. danom prestanka hrvatskog državljanstva

3. kada neopravdano izostane s posla pet radnih dana uzastopce, s danom napuštanja službe

4. kada izostane s posla dulje od 30 dana i vodi se u Nacionalnoj evidenciji nestalih osoba, s prvim danom izostanka, osim u slučaju iz članka 74. stavka 1. ovoga Zakona

5. kada ostvari uvjete za starosnu mirovinu u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, najkasnije s posljednjim danom kalendarske godine u kojem je ostvarila te uvjete

6. na temelju rješenja o prestanku službe zbog utvrđene nesposobnosti za djelatnu vojnu službu, danom utvrđenim rješenjem

7. na temelju odluke Predsjednika Republike o prestanku službe u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, danom utvrđenim odlukom

8. na temelju rješenja ministra obrane o prestanku službe s pravom na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad uzrokovane ozljedom na radu ili profesionalnom bolešću, ako joj je u odgovarajućem postupku utvrđena nemogućnost daljnjeg profesionalnog razvoja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, danom utvrđenim rješenjem

9. na temelju rješenja ministra obrane o prestanku službe zbog potreba službe u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, s posljednjim danom kalendarske godine u kojoj:

– general/admiral, časnik odnosno dočasnik ima navršenih 60 godina života

– brigadir/kapetan bojnog broda ima navršenih 58 godina života i 40 godina mirovinskog staža

– pukovnik/kapetan fregate ima navršenih 57 godina života i 40 godina mirovinskog staža

– bojnik/kapetan korvete ima navršenih 56 godina života i 40 godina mirovinskog staža

– satnik/poručnik bojnog broda, natporučnik/poručnik fregate i poručnik/poručnik korvete ima navršene 54 godine života i 40 godina mirovinskog staža

– časnički namjesnik ima navršenih 56 godina života i 40 godina mirovinskog staža

– stožerni narednik ima navršenih 55 godina života i 40 godina mirovinskog staža

– nadnarednik ima navršene 54 godine života i 40 godina mirovinskog staža

– narednik, desetnik i skupnik ima navršene 53 godine života i 40 godina mirovinskog staža

10. kada vojnik/mornar primljen u službu na temelju ugovora o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme navrši 45 godina života, najkasnije s posljednjim danom kalendarske godine u kojoj navršava te godine života, ako ne ispunjava uvjete za prestanak službe zbog razloga navedenih u točki 8. ovoga stavka

11. na temelju rješenja o potpunom ili djelomičnom gubitku radne sposobnosti, danom utvrđenim rješenjem

12. ako je ocijenjena službenom ocjenom »ne zadovoljava«, danom izvršnosti rješenja

13. ako joj je izrečena stegovna kazna prestanka službe, danom izvršnosti rješenja vojnostegovnog suda o izricanju kazne

14. kada je osuđena na kaznu zatvora u trajanju duljem od šest mjeseci, danom saznanja za pravomoćnu presudu

15. kada se sazna da u vrijeme prijma u službu nije ispunjavala uvjete za prijam, danom saznanja

16. kada se sazna da je u vrijeme prijma u službu postojala zapreka za prijam propisana člankom 35. stavkom 1. podstavkom 2. ovoga Zakona, danom saznanja

17. kada je tijekom službe osuđena na kaznu zatvora za kazneno djelo koje je zapreka za prijam, danom saznanja

18. istekom roka raspolaganja iz članka 64. stavka 1. podstavaka 1. i 2. ovoga Zakona, prvog dana nakon isteka roka raspolaganja

19. istekom roka raspolaganja iz članka 64. stavka 1. podstavaka 1., 2. i 3. na temelju rješenja ministra obrane o prestanku službe zbog potreba službe u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, prvog dana nakon isteka roka raspolaganja

20. kada se tijekom službe utvrdi da osoba ne zadovoljava sigurnosne kriterije, danom utvrđenja

21. kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina mirovinskoga staža.

(2) Iznimno od stavka 1. točaka 5. i 9. ovoga članka, djelatnoj vojnoj osobi sa zvanjem doktora medicine, koja posjeduje odobrenje za samostalni rad i raspoređena je na ustrojbenom mjestu zdravstvene službe djelatna vojna služba prestaje s posljednjim danom kalendarske godine u kojoj navršava 65 godina života.

(3) Iznimno od stavka 1. točaka 5. i 9. ovoga članka, vojnom specijalistu djelatna vojna služba prestaje s posljednjim danom kalendarske godine u kojoj navršava 62 godine života.

(4) Iznimno od stavka 1. točke 9. i stavaka 2. i 3. ovoga članka, djelatnoj vojnoj osobi služba može prestati na temelju rješenja ministra obrane o prestanku službe zbog potreba službe u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba i prije ispunjenja uvjeta iz stavka 1. točke 9. i stavaka 2. i 3. ovoga članka, danom utvrđenim rješenjem.

(5) Iznimno od stavka 1. točke 9. ovoga članka, djelatnu vojnu osobu zbog posebno opravdanih razloga ministar obrane može zadržati u službi do dvije godine iako su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. točke 9. ovoga članka.

(6) Djelatnoj vojnoj osobi iz stavka 1. točaka 6., 8., 9. i 19. i stavka 4. ovoga članka ne može prestati služba ako je protiv nje pokrenut ili se vodi stegovni postupak do okončanja stegovnog postupka koji se u tom slučaju mora provesti po hitnom postupku i okončati najkasnije u roku od 45 dana od dana pokretanja stegovnog postupka.

( Vlada RH/ MORH J. Kopi )

Odgovori