Osnovna škola Kralj Tomislav u Našicama traži učitelja/učitelju srpskog jezika i kulture

Kultura Nove obavijesti Vijesti

Osnovna škola “Kralj Tomislav” iz Našica , dana 15. siječnja 2024. godine, otvorila je Javni natječaj za dva radna mjesta. Učitelj/Učiteljica informatike na  određeno, nepuno radno vrijeme za  Matičnu školu i Područnu školu Markovac Našički  i Učitelj/Učiteljica srpskog jezika i kulture – neodređeno, nepuno radno vrijeme za  Matičnu školu i Područni odjel Gradac.

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj: 82/08. i 69/17.).

Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu,  kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog  rada,

U prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta, odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

Prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisana.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su obvezni priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
  • dokaz o državljanstvu
  • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – ne starije od dana raspisivanja natječaja
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prilozi, odnosno isprave koje su kandidati dužni priložiti uz prijavu na natječaj dostavljaju se u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka.

Kandidat koji bude izabran, dužan je prije sklapanja ugovora dostaviti izvornike ili ovjerene preslike traženih isprava od strane javnog bilježnika.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate  pod jednakim uvjetima.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici Osnovne škole kralja Tomislava, Našice: http://www.os-kralja-tomislava-na.skole.hr/ u rubrici „Natječaji za radno mjesto“ i oglasnoj ploči Osnovne škole kralja Tomislava, Našice.

Natječaj traje od 16. siječnja do 23. siječnja 2024. godine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja dostaviti:

  1. u elektroničkom obliku na e – mail adresu školske ustanove:

ured@os-kralja-tomislava-na.skole.hr

  1. pisano, putem pošte ili osobno na adresu:

Osnovna škola kralja Tomislava

Ulica Matice hrvatske 1

31 500 Našice,

s naznakom „ ZA NATJEČAJ “

Tekst natječaja možete vidjeti na LINKU .

Izvor i foto: OŠ “Kralj Tomislav” Našice

Odgovori